Yleiset Sopimusehdot

1. Tarkoitus

Sideways Eight Finland Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaa kauppiailleen verkkokauppapalvelua, joka mahdollistaa palvelujaan ja tuotteita tarjoavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä vastaanottaa toimeksiantoja asiakkailtaan. Nämä yleiset sopimusehdot kauppiassopimukseen jäljempänä (”Yleiset Sopimusehdot”) soveltuvat kaikkiin sopimuksiin Palveluntarjoajan ja Kauppiaan välillä, jotka koskevat tuotteiden ja palveluiden myyntiä Palveluntarjoajan tarjoamilla verkkokauppa-alustalla ja maksutavoilla. Palveluntarjoaja suorittaa Maksajan tekemät maksutoimeksiannot kyseisten tuotteiden myyneille Kauppiaille.

2. Määritelmät

Kauppias

Luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka myy tuotteita Maksajalle ja on sopimussuhteessa Palveluntarjoajan kanssa.

Komissio

Maksutapahtumakohtainen provisio Palvelun käytöstä, jonka Palveluntarjoaja veloittaa maksutoimeksiannon toteuttamisesta.

Maksaja

Luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka ostaa Tuotteita Kauppiaalta.

Maksukortti

Maksukorttiin perustuva maksuväline, jonka palveluntarjoaja hyväksyy maksuvälineenä palvelussaan (esimerkiksi Visa, Mastercard)

Maksukorttiyhtiö

Yhtiö, joka myy, markkinoi tai antaa käyttöön maksukortteja (esimerkiksi Visa, Mastercard)

Maksutapahtuma

Toimenpide, jolla varoja siirretään

Maksutoimeksianto

Maksajan tai kauppiaan palveluntarjoajalle antama määräys toteuttaa maksutapahtuma

Maksuväline

Maksukortti tai muu käyttäjäkohtainen väline tai menettelytapa, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantoihin Kauppias ja Palveluntarjoaja ovat sopineet

Maksuvälittäjä

Maksukorttiyhtiö, pankki, maksulaitos, luottolaitos, rahoituslaitos tai muu maksuliikennettä välittävä taho, jonka kanssa Palveluntarjoaja on sopinut maksuvälittämisestä Palvelun toteuttamiseksi

Myynti

Tuotteiden myyminen Kauppiaalta Maksajalle

Osapuoli

Kauppias tai Palveluntarjoaja

Palvelu

Palveluntarjoajan Kauppiaalle käyttöön tarjoama palvelu (kohta 3)

Palveluntarjoaja

Sideways Eight Oü

Sopimus

Osapuolten allekirjoittama tai muulla tavalla kirjallisesti hyväksymä kauppiassopimus, Yleiset Sopimusehdot, muu sopimusasiakirja ja niissä mainitut liitteet yhdessä

Tilitys

Palveluntarjoaja maksaa Myynteihin perustuvat tilitykset Kauppiaalle vähennettynä Komissiolla sekä muilla saatavilla Kauppiaalta Palveluntarjoajalle

Tuote

Tavarat, palvelut tai niiden yhdistelmä, jotka kauppias toimittaa maksajalle heidän välisen sopimuksena mukaisesti

3. Palveluntarjojan velvollisuudet

Yleisten Sopimusehtojen mukaisesti Palveluntarjoaja antaa Kauppiaan ja Maksajan käyttöön Palvelun, jota Kauppias ja Maksaja voivat käyttää maksutoimeksiantojen luomiseen. Palvelun sisältöön vaikuttaa Maksuvälittäjien kanssa tehtyjen sopimusten sisällöstä, joiden ehdot voivat rajoittaa Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja ilmoittaa tämän kaltaisista rajoitusehdoista Kauppiaalle tiedon saatuaan.

Palveluntarjoaja ei ole missään olosuhteissa vastuussa Maksajan veloista tai muista velvollisuuksista Kauppiasta kohtaan. Palveluntarjoaja ei myy eikä omista Tuotteita eikä ota mitään vastuuta Tuotteista. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen antamaan Maksajalle muuta asiakaspalvelua, kuin mitä kyseiseen Maksutapahtumaan soveltuvan Maksukorttiyhtiön säännöissä velvoitetaan.

Kaikki Kauppiaan ja Maksajan toiminnasta palvelussa syntyvät tiedot ovat Palveluntarjoajan omistuksessa, niitä säilytetään ainoastaan EU- ja ETA-alueella ja Palveluntarjoaja voi käyttää tietoja ainoastaan sopimuksen mukaisen Palvelun tuottamiseen, Maksutapahtumien toteuttamiseen sekä riskianalyysiin. Kauppiaalla sekä Kauppiaan lukuun toimivilla kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää palvelusta Kauppiaalle lähetettyä tietoa myös Sopimuksen päätyttyä. Palveluntarjoaja ei luovuta Kauppiasta koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Kauppiaan suostumusta.

Palveluntarjoaja voi tehdä Kauppiaan Palvelun käyttöön, tekniseen toteutukseen ja rajapintakuvauksiin vaikuttavia muutoksia. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan tällaisista muutoksista Kauppiaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen niiden voimaan tuloa, edellyttäen, että ne eivät liity kriittisiin tietoturva- ja/tai riskienhallinnallisiin muutoksiin. Muutokset voivat aiheuttaa muutoksia Kauppiaan järjestelmiin, josta aiheutuvasta työstä ja kustannuksista Palveluntarjoaja ei vastaa. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tekemään Palveluun Kauppiaan vaatimia muutoksia. Muutospyynnöistä Palveluun voidaan kuitenkin voidaan sopia kirjallisesti erikseen, jolloin muutostöistä aiheutuvista kuluista vastaa Kauppias.

Palveluntarjoaja on oikeutettu tekemään muutoksia Palvelussa olevien maksutapojen valikoimaan. Palveluntarjoaja ilmoittaa tähän liittyvistä muutoksista vähintään kahta viikkoa ennen. Kauppiaan tulee erikseen ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli ei halua ottaa käyttöön lisättäviä maksutapoja.

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun tietoturvasta ja siitä, että Palvelu täyttää ne standardit, jotka viranomaiset ja Maksuvälittäjät Palveluntarjoajalle asettavat.

Kauppias voi tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla käyttää Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja tuotenimiä markkinoidessaan Osapuolten yhteistyötä.

4. Kauppiaan velvollisuudet

Kauppias on velvollinen antamaan Palveluntarjoajalle kaikki kohtuulliset ja välttämättömät tiedot, suostumukset ja valtuutukset sekä suorittamaan omissa järjestelmissään tarvittavat toimet, jotta Palveluntarjoava voi tuottaa Palvelun Kauppiaalle. Antaessaan Palveluntarjoajalle näitä tietoja, Kauppias antaa Palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä näitä tietoja Palvelun tuottamiseksi. Kauppias hyväksyy, että tällaisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi hidastaa tai estää Palvelun tuottamisen. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos Maksutoimeksiannon toteuttamisen kannalta oleellinen tieto, kuten esimerkiksi Kauppiaan tai Maksajan lähettämät Maksutoimeksiannon tiedot tai Palveluntarjoajanlähettämä maksuvahvistus eivät saavu Kauppiaan tai Maksuvälittäjän järjestelmään.

Kauppias toimii Tuotteiden myyjänä ja vakuuttaa, että Tuotteet ja Maksajan kanssa tehtävät sopimukset ovat sitovia, voimassa olevan lain ja hyvän tavan mukaisia. Kauppias vakuuttaa myös, että Myynnit laitetaan täytäntöön ja myydyt Tuotteet toimitetaan Maksajille Kauppiaan ja Maksajan välisen sopimuksen mukaisesti. Kauppias osallistuu mahdollisien maksujen palautuksien ja hyvityksien toteuttamiseen sekä niihin liittyvien selvityspyyntöjen täyttämiseen. Kauppias korvaa Palveluntarjoajalle kaikki menot, jotka suoraan tai välillisesti aiheutuvat maksujen palautuksista tai Maksutapahtumien hyvittämisistä, selvityspyyntöjen täyttämisestä, maksuvälineiden väärinkäyttämisestä tai vääristä tai päivittämättömistä tiedoista.

Kauppias vastaa Palveluntarjoajalle täysimääräisesti kaikista Maksajan vaatimuksista ja Maksajalle maksettavista korvauksista ja hyvityksistä näissä Yleisissä Sopimusehdoissa määritellyissä tapauksissa, virheen, viivästyksen ja muun sopimusrikkomuksen johdosta Kauppiaan puolelta. Kauppiaan vastuu Palveluntarjoajaa kohtaan on voimassa myös kaikissa muissa tilanteissa, joissa Maksajalla on sopimusrikkomuksen, kuluttajansuojaa tai kulloinkin voimassaolevan etämyyntiä koskevan lain, Maksupalvelun sopimusehtojen ja sopimuskäytännön nojalla, tai muusta syystä, joka ei ole ilmeisen perusteeton, oikeus saada Palveluntarjoajan kautta tekemänsä maksusuoritus kokonaan tai osittain takaisin ja/tai korkoa tuolle suoritukselle tai muuta korvausta Kauppiaan ja Maksajan solmiman sopimuksen perusteella.

Maksajalla voi olla oikeus purkaa Tuotteen kauppa ilmoittamalla myyntisopimuksen purkamisesta Kauppiaalle. Tällaisessa tilanteessa Kauppias sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki peruutetut Maksutapahtumat sekä voimassa olevan hinnaston mukaisen lisämaksun Maksutapahtuman peruuttamisesta. Maksutapahtuman peruuttaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos Kauppias ei toimita tilattua Tuotetta, Maksaja purkaa kaupan kuluttajansuojalain nojalla, Myynti ei noudata hyvää kauppatapaa, Maksuvälineen haltijan ei voida todistaa tehneen maksutapahtumaa, tai Maksuvälittäjä vaatii Maksutapahtuman peruuttamista joistain muusta perustellusta syystä. Palveluntarjoaja saa veloittaa saataviaan Kauppiaalta suoraan Palveluntarjoajan Kauppiaalle tehtävistä tilityksistä tai veloittaa ne erikseen Kauppiaalle kohdennetulla laskulla. Kauppias korvaa Palveluntarjoalle kaikki kulut, mikäli Maksaja tai Maksuvälittäjä riitauttaa Myynnin. Palveluntarjoaja ei tule osapuoleksi eikä osallistu mihinkään kustannuksiin Kauppiaan ja Maksajan väliseen oikeustoimeen tai vastaavaan prosessiin.

Palveluntarjoaja ei myöskään palauta Kauppiaalta perittyjä tai perittäviä Komissioita kyseiseen Maksutoimeksiantoon liittyen, vaikka kyseinen Myynti peruutettaisiin mistä syystä tahansa. Palveluntarjoajalla on oikeus periä peruutettavasta tai peruutuspyynnön takia tutkittavasta Maksutoimeksiannosta hinnaston mukaisen korotetun Komission Maksuvälittäjän määräämien ja peruutus- ja tutkintatoimenpiteiden aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.

Palveluntarjoaja voi toimittaa Kauppiaalle ohjeita ja määräyksiä Palvelun käyttöön liittyen, joita Kauppiaan on noudatettava. Kauppias on velvollinen päivittämään Palveluita käyttävä tietojärjestelmä käyttämään Palveluntarjoajan päivitetty versiota Palvelusta kuuden kuukauden kuluessa siitä kun Palveluntarjoaja kehottaa ottamaan päivitetyn Palvelun tai Palvelun osan käyttöön. Mikäli Kauppias laiminlyö velvollisuutensa ottaa päivitetty Palvelu tai Palvelun osa käyttöön, on Palveluntarjoajalla oikeus irtisanoa sopimus edellä mainitun kuuden kuukauden määräajan päätyttyä.

Palveluntarjoaja voi pidättää tai viivästyttää Maksajilta vastaanotettuja suorituksia, jos Palveluntarjoaja pitää sitä välttämättömänä. Syy voi olla maksupalautuksenriski, Palveluntarjoajan saatavat Kauppiaalta tai Kauppiaan muut velvollisuudet Palveluntarjoajaa kohtaan. Varoja voidaan pidättää kunnes Kauppias suorittaa Palveluntarjoajalle kaikki saatavat Palveluntarjoajaa kohtaan. Palveluntarjoaja ei maksa korkoa pidätetyille varoille.

Kauppias kantaa kaiken riskin, joka voi aiheutua Maksajan maksukyvyttömyydestä tai luottokelpoisuuden puutteesta. Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa Kauppiaan tai Maksajan maksukyvystä eikä oikeustoimen tai vastaavan prosessin kohteena olevan Tuotteen ominaisuuksista, virheistä, viivästyksestä tai toimittamatta jättämisestä.

Tämän kappaleen määrittelemät vastuut ovat voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen eikä vastuuta voida rajoittaa Sopimuksessa.

Kauppiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Maksajan henkilötietoja ja muita tunnistamistietoja käsitellään noudattaen erityistä huolellisuutta sekä voimassa olevaa lakia ja että maksajan henkilö- ja tunnistetiedot säilyvät luottamuksellisina. Osapuolet vastaavat itse omiin järjestelmiin kerättävistä Maksajien tiedoista muodostuvista henkilörekistereistä rekisterinpitäjänä.

Palvelua on sallittua käyttää vain ETA-alueella rekisteröityneet Kauppiaat, mikäli kirjallisesti ei ole toisin sovittu.

Sopimuksen ehdot sitovat soveltuvin osin myös Maksajaa.

Kauppias on velvollinen ja sitoutuu toimimaan voimassa olevan lain, Sopimuksen ja hyvän tavan mukaisesti.

5. Palvelun saatavuus ja tuki

Palveluntarjoaja ylläpitää Palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa Palvelun virheet niin pian kuin mahdollista. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu suoraan tai välillisesti:

1. ylivoimaisesta esteestä tai,

2. häiriöstä palveluissa tai tuotteissa.

Palvelun saatavuuteen vaikuttavista huolto-, ylläpito- ja tukitoimista Palveluntarjoaja tiedottaa vähintään viikkoa ennen ennakoitua katkosta. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta estää Palvelun käyttö kiireellistä toimintaa vaativissa tilanteissa, kuten esim. tietoturvauhka tai luvattoman käytön epäily Palvelussa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta johtuen Palvelu olemisesta poissa käytettävistä ylläpito-, huolto- tai tukitoimenpiteiden vuoksi. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus korvauksetta estää koko Palvelun käyttö myös epäillessään, selvittäessään tai reagoidessaan luvattomiin tai laittomiin toimenpiteisiin Palvelussa.

6. Maksuehdot ja tilitykset

Kauppias maksaa Palveluntarjoajalle maksut, jotka johtuvat:

1. Kauppiaan oikeus ottaa Palvelu käyttöön tai,

2. Kauppiaan oikeudesta käyttää Palvelua tai,

3. Maksajien tekemistä Maksutoimeksiannoista tai,

4. Muusta Kauppiaan tämän sopimuksen mukaisesta velvollisuudesta Palveluntarjoajaa kohtaan.

Palveluntarjoaja voi vaatia Kauppiaalta helposti realisoitavan vakuuden, mikäli Palveluntarjoaja tulkitsee Sopimuksen tuottavan Palveluntarjoajalle kohonneen taloudellisen riskin. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja esittää vaatimuksen kirjallisesti ja Kauppiaan on toimitettava vakuus viivytyksettä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla siitä Kauppiaalle kuukautta ennen muutosta. Muutoksista ilmoitetaan Kauppiaalle sähköpostitse tai kirjeitse. Jos Palveluntarjoaja nostaa hintoja, on Kauppiaalla oikeus irtisanoa sopimus sen palvelun osalta johon muutos vaikuttaa.

Hinnasto sen voimassa oloaika on tämän Sopimuksen liitteenä tai saatavilla Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Mikäli Kauppias on jättänyt maksun suorittamatta tai suoritus on viivästynyt, Palveluntarjoaja voi vähentää tällaiset suoritukset lisättynä viivästyskorolla ja perintäkuluilla niistä Tilityksistä, jotka Palveluntarjoajan olisi muussa tapauksessa suoritettava Kauppiaalle.

Kauppiaalle suoritettavien Tilityksien ehtona on, että Kauppias on toimittanut kaikki Palveluntarjoajan pyytämät tiedot ja asiakirjat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja tuottaa tilitysraportin sähköisessä tai kirjallisessa muodossa Kauppiaan saataville kohtuullisessa ajassa Tilityksen jälkeen. Palveluntarjoaja maksaa Tilityksen Kauppiaan ilmoittamalle ETA-alueella toimivan pankin tilille. Tilityskausi voi riippua Maksajan valitsemasta maksutavasta.

Kauppiaalle ei makseta viivästyneestä tilityksestä viivästyskorkoa, mikäli viivästys on aiheutunut Palveluntarjoajaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Korkoa ei myöskään makseta siltä ajalta kun Maksajan Myynnistä suorittamat varat ovat olleet Palveluntarjoajan, tämän alihankkijoiden tai sopimuskumppanien hallussa.

Mikäli Maksuvälittäjä tai vastaava taho perii Palveluntarjoajalta Maksajan suorittamiin Maksutoimeksiantoihin kohdistuvia hyvitysmaksuja, luottotappioita tai muita kuluja, on Palveluntarjoajalla oikeus vähentää vastaava summa Kauppiaalle tulevista Tilityksistä ja/tai laskuttaa summa tai sen osa laskulla.

7. Toimialarajoitukset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa toimialarajoituksia ilmoittamalla siitä kauppiaalle kuukautta ennen muutosta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista toimenpiteistä tai kustannuksista, joihin Kauppias joutuu ryhtymään muutoksen vuoksi. Kauppias ei saa luoda Palvelun avulla omia Palveluntarjoajan kanssa kilpailevia tai muita palveluita.

Kielletyt palvelut
Kauppias pidättäytyy myymästä tai välittämästä seuraavia Tuotteita tai oleellisia osia tai valmistusaineita, joilla voidaan valmistaa seuraavia

Tuotteita:

  • Huumausaineet
  • MLM (multilevelmarketing), matrix ja muut verkostomarkkinointi
  • Tuotejäljitelmät, -väärennökset ja muut piraattituotteet
  • Kaikki Tuotteet jotka voivat edistää lain rikkomista tai ovat hyvän tavan vastaisia
  • Kaikki muut voimassa olevan lain vastaiset Tuotteet

8. Yksityisyydensuoja

Palveluntarjoaja turvaa Kauppiaiden ja Maksajien yksityisyyden ja sitoutuu menettelemään kaikessa toiminnassaan soveltuvien tietosuoja-, tietoturva- ja henkilötietomääräysten sekä Palveluntarjoajan toimintaan määräävien standardien ja määräysten mukaisesti. Kauppias hyväksyy, että Palveluntarjoaja kerää ja tallentaa Palvelun käyttöön liittyvää tietoa. Palveluntarjoaja vastaa omiin järjestelmiin kerättävien Maksajien tiedoista muodostuvista henkilörekistereistä rekisterinpitäjänä.

Palvelun käytöstä kerätään seuraaviin osapuoliin ja tapahtumiin liittyviä tietoja: Kauppias, Maksutoimeksianto, Maksutapahtuma, Maksaja, Maksuväline ja paikkatieto. Tietoja kerätään ja tallennetaan lainsäädännöllisistä, tämän sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisen ja petosten ehkäisyyn tähtäävän toiminnan syistä. Tästä syystä kerättävät tiedot ovat olennainen edellytys Palvelun tarjoamiseksi Kauppiaalle.

9. Luottamuksellisuus ja salassapito

“Luottamuksellisella Tiedolla” tarkoitetaan Osapuolen liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja kaikkea materiaalia liittyen kaupallisiin, teknisiin tai muihin Osapuolen asioihin. Luottamuksellinen Tieto voi olla ilmaistuna tai tallennettuna missä muodossa tahansa. Kumpikaan Osapuoli ei saa paljastaa, hyödyntää, kopioida, muokata tai jakaa toisen Osapuolen Luottamuksellista Tietoa.

Luottamuksellisena Tietona ei pidetä tietoa, joka:

1. on julkista tai myöhemmin tulee julkiseksi muusta kuin tiedon vastaanottaneesta Osapuolesta johtuvasta syystä tai,

2. on tiedon vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen tiedon vastaanottamista luovuttavalta osapuolelta tai,

3. on vastaanotettu kolmannelta osapuolelta ilman tiedon salaamisvelvoitetta ja joka ei ole tietoa luovuttaessaan rikkonut salassapitovelvollisuutta tai,

4. voidaan luotettavasti osoittaa tiedon vastaanottaneen Osapuolen itsenäisesti kehittää käyttämättä tiedon luovuttaneen Osapuolen Luottamuksellista Tietoa tai,

5. tiedon vastaanottanut Osapuoli on velvoitettu luovuttamaan tieto voimassa olevan lain, hallinnollisen tai tuomioistuimen päätöksen nojalla.

Palveluntarjoaja voi luovuttaa Kauppiaan Luottamuksellista Tietoa ja Maksajien Luottamuksellista Tietoa Maksukorttiyhtiöille, Maksuvälittäjille ja muille vastaaville tahoille, joiden kanssa tietojenvaihto on välttämätöntä Palvelun tarjoamiseksi ja käytön mahdollistamiseksi. Kauppias on velvollinen auttamaan Palveluntarjoajaa, jotta Maksuvälittäjien Palveluntarjoajalle asettamien velvoitteet voidaan täyttää.

Mikäli ei ole erikseen muuta sovittu Palveluntarjoaja voi julkaista Kauppiaan nimen ja käyttää Kauppiaan nimeä markkinoinnissaan.

10. Vakuutukset

Kauppias vakuuttaa, että

1. Kauppiaan harjoittaa liiketoimintaa voimassa olevan lain mukaisesti ja että Kauppias ei ole osallisena voimassa olevan lain mukaan laittomissa toiminnassa millään alueella, jossa Kauppias harjoittaa liiketoimintaansa ja

2. Kauppias on liiketoiminnassaan toiminut voimassa olevan lain mukaisesti ja

3. ei ole olemassa mitään haastetta, kannetta, oikeudenkäyntiä, välimiesmenettelyä, rikostutkintaa, muuta viranomaismenettelyä, vapaaehtoista riidanratkaisua tai muuta sellaista tilaa tai menettelyä taikka tällaisen uhkaa Kauppiaaseen tai Kauppiaan liiketoimintaan kohdistuen.

4. Kauppias ei ole tietoinen asioista, joista Palveluntarjoajan tulisi olla tietoinen ja joita se ei olisi Palveluntarjoajalle kirjallisesti ilmoittanut, jotta Palveluntarjoaja vakuuttua Sopimuksen merkityksestä Palveluntarjoajalle ja Kauppiaan mahdollisuuksista täyttää Sopimuksen velvoitteet

11. Vastuunrajoitus

Osapuolet ovat vastuussa toiselle Osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Osapuolet eivät ole vastuussa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten menetetystä voitosta, tuloista, tiedoista, good will –arvosta tai aiheutuneista kateostoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu Maksuvälineen tai -tavan väärinkäytöksestä, kuten vaatimalla perusteetonta maksun palautusta tai käyttämällä Maksuvälinettä ilman käyttöoikeutta.

Osapuolen vastuu on rajoitettu alempaan summaan seuraavista:

1. vahinkotapahtumaan liittyvän Myynnin euromäärään, tai

2. tuhanteen euroon.

Osapuolen yhteenlaskettu vastuu on rajoitettu maksimissaan viiteen tuhanteen euroon.

Nämä vastuunrajoitukset eivät koske tilannetta, jossa vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella, tahallisella teolla tai tilannetta, jossa on jätetty noudattamatta kohtien 4 (Kauppiaan velvollisuudet) ja 8 (Yksityisyydensuoja) ehtoja ja velvollisuuksia. Vastuunrajoitukset eivät sovellu vahinkoihin, jotka johtuvat Palveluntarjoajan tietosuojaa tai -turvaa koskevien lain asettamien velvoitteiden laiminlyönnistä tai vaatimuksista, jotka esitetään Kauppiaalle Palvelun immateriaalioikeuksiin liittyen.

Sopimuksen voimassa ollessa, ja sen päätyttyä mistä tahansa syystä, Kauppias on edelleen täydessä vastuussa kaikista Myynteihin liittyvistä maksuista, maksujen palautuksista, sakkomaksuista, Myyntien Palveluntarjoajalle aiheuttamista luottotappioista sekä muista Sopimuksen ja Myyntien vuoksi mahdollisesti Palveluntarjoajalle lankeavista maksuvelvollisuuksista. Tätä vastuuta eivät koske vastuunrajoitukset.

12. Vastuunvapautus

Mikäli Kauppiasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Palveluntarjoajan toimittaman palvelun käyttäminen ETA-alueella loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Palveluntarjoaja huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Kauppiaan puolustuksesta ja korvaa Kauppiaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Kauppiaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tehdä asiassa sopimusta tai muulla järjestelyllä sopia asiaa kanteen tai vaatimuksen esittäjän kanssa. Palveluntarjoajan vastuu edellyttää, että Kauppias ilmoittaa Palveluntarjoajalle vaateista kirjallisesti heti niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa Palveluntarjoajan huolehtimaan asiakkaan eduista sekä antaa Palveluntarjoajalle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun.

Palveluntarjoaja ei vastaa Kauppiaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että Palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen tai Kauppiaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa vastoin
Palveluntarjoaja antamia ohjeita.

13. Ylivoimainen esteestä

Kumpikaan Osapuoli ei ota vastuuta sellaisesta vahingosta, joka johtuu sellaisesta Sopimuksen syntymisen jälkeen sattuneesta epätavallisesta ja poikkeuksellisesta tapahtumasta, joka estää Sopimuksen vastuiden täyttämisen, joka:

  • Osapuolen ei ole ollut syytä ottaa huomioon Sopimusta solmiessa ja
  • on Osapuolesta tai sen alihankkijasta riippumaton ja jonka estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, työmäärää tai ajankulua.

Edellä mainitun kaltaisena tapahtumana pidetään esimerkiksi sotatilaa, terroritekoa, kapinaa, maan sisäistä levottomuutta, viranomaisen suorittamaa pakko-ottoa tai takavarikkoa, tuonti- tai vientikieltoa, luonnonmullistusta, yleisen liikenteen,
dataliikenteen tai energiajakelun keskeytystä tai häiriötä, työselkkausta tai tulipaloa tai muuta vaikutuksiltaan yhtä merkittävää ja epätavallista Osapuolesta tai sen alihankkijasta riippumatonta syytä tai muuta Osapuolen tai sen alihankkijan
vaikutusvallan ulkopuolella olevaa estettä. Osapuolen on viivyttelemättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta toiselle Osapuolelle.

14. Voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, mikäli määräaikaisuudesta ei ole sovittu. Määräaikaisuuden päättyessä jatkuu sopimus määräaikaisena 12 kuukauden ajan, mikäli sopimusta ei irtisanota 1 kuukautta ennen määräaikaisuuden päättymistä. Kauppias voi irtisanoa Sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen tapauksessa sopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottopäivää seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Palveluntarjoaja voi vastaavasti irtisanoa Sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Kauppiaalle ja sopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottopäivää seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, mikäli toinen Osapuoli olennaisella tavalla rikkoo tai jättää noudattamatta Sopimuksen keskeistä ehtoa.

Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan ja rajoittamatta muita oikeuksiaan purkaa Sopimus tai pidättäytyä Palvelun tarjoamisesta, jos:

1. Palveluntarjoaja epäilee, että Palvelussa tapahtuu voimassa olevan lain vastaisia toimia, kuten esimerkiksi tietomurto, rahanpesu, terrorismin rahoittaminen tai

2. Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan sopimussuhde Kauppiaan kanssa vahingoittaisi Palveluntarjoajaa tai sen mainetta tai Palveluntarjoajan sopimuskumppaneita tai

3. maksunpalautusten tai muiden vastaavien tapahtumien lukumäärä ylittää Sopimuksessa määrätyn lukumäärän tai

4. maksunpalautusten tai muiden vastaavien tapahtumien lukumäärä ylittää Sopimuksessa määrätyn lukumäärän tai

5. Kauppias haetaan konkurssiin tai Kauppias hakeutuu konkurssiin tai velkasaneeraukseen tai Kauppias tulee muun vastaavan prosessin kohteeksi tai

6. Kauppias on maksukyvytön tai uhkaa tulla maksukyvyttömäksi tai

7. Kauppias myy liiketoimintansa ilmoittamatta tästä Palveluntarjoajalle hyvissä ajoin tai

8. Maksuvälittäjä tai vastaava taho Palveluntarjoajalle sitä suosittelee tai

9. Sopimuksen tai voimassa olevan lain mukaan näin on toimittava.

Palveluntarjoaja ilmoittaa sopimuksen purkamisesta tai Palvelusta pidättäytymisestä Kauppiaalle.

Sopimuksen päättyessä millä perusteella tahansa:

1. Kauppiaan oikeudet lakkaavat välittömästi ja Kauppiaan on välittömästi lopetettava Palvelun käyttö ja palautettava kaikki Palveluntarjoajan materiaali ja muu omaisuus Kauppiaan kustannuksella Palveluntarjoajalle ja luotettavalla tavalla peruuttamattomasti tuhottava kaikki palautuskelvoton materiaali ja

2. Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun tarjoamisen Kauppiaalle ja

3. Palveluntarjoajan oikeus käyttää Kauppiaalta saatuja tietoja rajoittuu ainoastaan lainsäädännön viranomaisten, Maksuvälittäjien ja Maksukorttiyhtiöiden velvoittamiin käyttötarkoituksiin

4. Kauppias ilmoittaa välittömästi Maksajilleen ja muille palvelua mahdollisesti käyttäneille asiakkailleen Palvelun tarjoamisen päättymisestä ja

5. Kauppiaan maksuvelvollisuudet erääntyvät välittömästi maksettaviksi Palveluntarjoajalle.

15. Immateriaalioikeudet ja tavaramerkit

Tällä sopimuksella ei siirretä olemassa olevia immateriaalioikeuksia Osapuolten kesken. Kauppiaan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Palveluun ja Palveluntarjoajan toimintaan liittyvät kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien oikeus muokata ja luovuttaa immateriaalioikeuksia kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle. Kauppiaalle ei anneta Palveluun tai siihen liittyvään materiaaliin tai tietoon oikeuksia, paitsi mitä näissä Yleisissä Sopimusehdoissa on toisin määrätty. Tämän kappaleen ehtoja ei voida kumota Sopimuksessa eikä liittämällä Sopimukseen muita sopimusasiakirjoja.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa ETA- alueella sopimuskauden aikana voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Jos tuotettuun Palveluun liittyvä immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai jos Palveluntarjoaja
katsoo loukkauksen todennäköiseksi, Palveluntarjoaja harkintansa mukaan hankkia omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelua toisella vastaavalla tuotteella, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Palveluntarjoajalla on tällöin myös oikeus lopettaa palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. Palveluntarjoaja vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämänluvun mukaisiin toimenpiteisiin.

16. Sopimussuhde

Osapuolten välinen suhde on itsenäisten toimijoiden välinen suhde. Sopimus ei muodosta työsuhdetta, yhteisyritystä, edustussuhdetta tai muuta vastaavaa suhdetta Osapuolten välille. Sopimus muodostaa koko sopimussuhteen Palvelun tarjoamisesta Osapuolten välille. Sopimus kumoaa mahdolliset aiemmat neuvottelut, suulliset tai kirjalliset sopimukset taikka muut lupaukset ja sitoumukset. Jos pätevä tuomioistuin pitää jotakin Sopimuksen ehtoa pätemättömänä tai mitättömänä, vain kyseistä ehtoa on muutettava parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan Sopimuksen tarkoittamaa tahtoa. Jos Osapuoli ei käytä jotakin Sopimuksen suomaa oikeuttaan, se ei tarkoita Osapuolen luopuvan käyttämästä tätä oikeuttaan tulevaisuudessa. Näissä Yleisissä Sopimusehdoissa olevat Osapuolten oikeudet ovat kumulatiivisia, ellei toisin ole määritetty.

Kauppias ei saa siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle taholle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Kauppiaalla on kuitenkin ilman toisen
osapuolen suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle taholle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Kauppiaan tulee ilmoittaa siirrosta Palveluntarjoajalle etukäteen. Mikäli Kauppiaana toimivan yhtiön omistuksessa tai tosiasiallisissa edunsaajissa tapahtuu muutoksia esimerkiksi yrityskaupan tai jonkin muun asian takia, tulee Kauppiaan ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja voi käyttää sopimus velvollisuuksiensa täyttämiseen ja Palvelun tarjoamiseen alihankkijoita ja muita sopimuskumppaneita. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun tuottamisessa käyttämiensä alihankkijan suorituksesta kuten omastaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että Maksuvälittäjät eivät ole Palveluntarjoajan alihankkijoita.

Palveluntarjoajan on oikeus siirtää Sopimus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle taholle, tai kolmannelle taholle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siirrosta toiselle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

Mikä tahansa Sopimuksen ehto säilyy voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli sitä edellytetään kyseisen ehdon ollakseen pätevä ja Sopimuksen alkuperäisen hengen mukainen.

17. Liitteet ja tulkintajärjestys

Mikäli Sopimuksessa tai siihen liitettyjen asiakirjojen välillä todetaan ristiriita, sovelletaan ensin sopimusasiakirjoja seuraavassa järjestyksessä niin, että pienemmällä numerolla merkittyä asiakirjaa sovelletaan ensin:

1. Yleiset Sopimusehdot

2. Hinnasto

18. Sovellettava laki

Sopimuksessa sovelletaan sen maan lakia johon kauppias on rekisteröity.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaistaan ensi sijassa neuvotteluteitse. Mikäli Osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet ja riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Mikäli yksimielisyyttä välimiehen henkilöllisyydestä ei saavuteta, on Osapuolilla oikeus pyytää Keskuskauppakamarin välityslautakuntaa nimeämään välimies. Välimiesmenettelyä vaativa Osapuoli vastaa välimiesmenettelystä aiheutuvat kulut.

19. Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä sopimusehtoja sovelletaan voimassa oleviin ja uusiin asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin.

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kauppiaalle tiedotetaan uusista Yleisistä Sopimusehdot vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Kun ehtoja on muutettu Kauppiaan vahingoksi, Kauppiaalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta.